گلدسته چیست؟

گلدسته چیست؟

گلدسته جزء لوازم تزیینی مساجد بوده و باید تلفیقی از هنرو صنعت باشد و درعین زیبایی و ظرافت استحکام کافی داشته باشد.

هرچه تناسب بین ابعاد کار رعایت شود کار چشم نوازترو زیباتر خواهد بود .گلدسته جزء لوازم تزیینی مساجد بوده و باید تلفیقی از هنرو صنعت باشد و درعین زیبایی و ظرافت استحکام کافی داشته باشد. محاسبه مساحت گلدسته:درگلدسته متراژ کار از حاصل ضرب محیط مقطع پایینی گلدسته در ارتفاع مفید (بدون احتساب پرچم) بدست می آید . در یک جفت گلدسته قطر یک مترچنانچه ارتفاع پرچم درمحاسبات هلحاظ شود ، متراژ بدست آمده حدود۷ متربیشتر از متراژ واقعی خواهد بود .

 

8

گنبدسازی ارزانیان

پاسخ دهید

بستن منو